گسست تاریخی، شهرسازی ایرانی اسلامی را با مشکل مواجه کرده است