توهین عناصر فتنه به انقلاب و مقدسات تا پیام دوستی با آمریکا و عدم کمک به یمن و غزه