هر دقیقه ۵ نفر جویای شغل می‌شوند/ وعده کاهش تورم به ۱۲ درصد