عده‌ای از منتقدان منتظر ناآرامی و ناامید سینماگران هستند