برخورد با موادفروشان در کمین محصلین؛ ماموریت پلیس در فصل امتحانات