علی جنتی: وزارت فرهنگ سال ۹۴ را سال حمایت از تئا‌تر نامیده است