هواپیماهای چین در واکنش به عملیات جاسوسی آمریکا در دریای جنوبی به پرواز درآمدند