ستودن بزرگان، بزرگداشت خودمان است/روشنفکری یک شغل نیست