تغییر سرپرست جهرم به دلیل فشار نمایندگان مجلس صورت نگرفت