غفوری‌: نباید کوتاه بیایم و سخت تلاش می‌کنم تا نظر کی‌روش را جلب کنم