آمریکا یک شرکت عراقی را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد