هر مسلمان آزاده‌ای دفاع از یمن را وظیفه شرعی خود می‌داند