قطعی 15 روزه خطوط ثابت گرگان برای احداث پروژه گلشهر