پورمحمدی: خروجی مذاکرات، گشایش برای ملت و عزت و اقتدار است