کاهش تاثير سياست‌های تحريمی آمريکا عليه ايران/ شرکای جهانی آمریکا با اجبار و تهدید، ایران را تحریم ک