واشنگتن اعتراف کرد: کودکان در حملات هوایی علیه سوریه ...