نسخه دوسیم کارته گوشی ال جی جی ۴ در برخی کشور ها عرضه خواهد شد