معرفی داشته‌های فرهنگی،تاریخی هدف برگزاری جشنواره‌ها/ فضاهای تاریخی باید کاربرد فرهنگی داشته باشد