تهیه پیش‌نویس در فضای تهدید در بر گیرنده منفعت شیطان بزرگ است