برگزاری دوره‌های آموزشی بلند مدت در داروسازی بایر افلاک لرستان