باغچه لی: وحشت کاخ رياست جمهوری ترکيه را فراگرفته است