احياي 30 درصد بافت فرسوده توسط بسته‌هاي تشويقي تا پايان سال