پیشنهاد جدید گازی ناباکو به ایران/ ۷ سناریوی گازی ایران در اروپا