ورزش دیواندره نیازمند پشتوانه سازی است/ بخش خصوصی ورزش را یاری دهد