آمادگی شرکت‌های خصوصی برای دریافت خوراک گازی ٢٥ سنتی/ایران پرچم دار خودروهای دوگانه سوز