هفته نامه فرانسوی: تلاش فرانسه برای کاهش نفوذ آمریکا ...