استخدام استانداری زنجان سال ۹۴ ( اشتغال در حوزه برق و IT)