افکار عمومی با مواضع رهبری در مذاکرات هسته‌ای همراه است/ حدود ۷۰درصد ملت ایران معتقدند آمریکا در مذا