کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین به خانواده زینب حسن پور