ثبت ۱۲ پس لرزه در خرم آباد/ خسارات ظرف ۷۲ ساعت برآورد می شود