ارائه جدول پیشنهادی برای حل مسائل به تیم مذاکره‌کننده