ایران در لیست مشتریان اصلی ۶۰ درصد شرکت‌های بزرگ جهان