بالا رفتن سن ازدواج منجر به افزایش میزان ناباروری اولیه می‌شود