ثبت ۱۲ پس لرزه در خرم آباد/ خسارت ظرف ۷۲ ساعت برآورد می شود