ضبط صحنه‌های سخنرانی نواب صفوی و اعدام رزم‌آرا در «معمای شاه»