اختتامیه چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت