توصیه پدر کویرشناسی ایران به شهرداری و نظام مهندسی