علی جنتی، داوود رشیدی، مرضیه برومند و ...در جشن اردیبهشت تئاتر ایران /تصاویر