المناراز کشته شدن نزدیک به سی نظامی عربستان در حملات ...