ماه شعبان ماه شفاعت است/ حِلم باید همراه با علم باشد