مردم پاکستان پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را آتش زدند