بیش از 80 درصد معادن کشور فاقد مسئول ایمنی مستقل هستند