بنیتس از رئال پیشنهادی نداشته اما مایل به هدایت کهکشانی‌هاست