مذاکره طالبان با ایران؛ ترس از داعش یا مبارزه با آمریکا؟