توافق هسته‌ای بازار دفاتر تجاری دوبی را سکه می‌کند