ترکیبی جدید برای درمان آرتریت روماتوئید کشف شده است