هیچ کشوری در دنیا مانند ایران،خدمات پزشکی به زائران در حج ارائه نمی‌دهد