وزیر راه: اراضی کشور به شدت مورد تعدی و دست اندازی است