وزیر ارشاد وعده حمایت از تئاتری‌ها را داد/ جشنی به‌یاد درگذشتگان