ایران در لیست مشتریان اصلی 60 درصد شرکت‌های بزرگ جهان